Inloggen Social Schools

Zicht op kwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van meerdere factoren. Om zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs kijken we vanuit verschillende invalshoeken en worden er verschillende interventies ingezet. Op deze pagina worden deze interventies nader toegelicht. Wat houdt de interventie in en wat levert het ons op?

Leerlingvolgsysteem/schoolzelfevaluatie

Om zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs volgen we de kinderen op sociaal/emotioneel en didactisch vlak. Hiervoor maken we gebruik van:

 • LOVS  IEP 2 x per jaar

 • Sociogram

 • Centrale eindtoets

 • MijnKleutergroep

 • Signalering meer- en hoogbegaafdheid

 • Signaleringslijst executieve functies 

 • Trend SPOV

 • Methodegebonden toetsen

 • Mijnrapportfolio (sociaal emotionele ontwikkeling)

 • Huis van Werkvermogen

Hoe we cyclisch met deze volgsystemen werken, vindt u terug in het tabblad 'doelgericht werken'.

Collegiale consultatie

Collegiale consultatie wordt doelgericht ingezet. Denk hierbij aan het krijgen van een overview van de doorgaande lijn binnen een vak, verbeteren van de didactische vaardigheden of een gerichte hulpvraag van een teamlid.

Toetsresultaten/uitstroomcijfers

Als we kijken naar de uitstroomgegevens van onze school, zien we dat de gemiddelde uitstroom op HAVO niveau ligt. Dit gegeven vraagt iets van ons aanbod, aangezien de methodes in het onderwijs uitgaan van een gemiddelde uitstroom naar VMBO T. Het komen tot een passend aanbod is daarom ook de kern van ons huidige koersplan. 

Voor verdere gegevens verwijzen we u door naar Scholen op de  kaart. https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/venray/7712/basisschool-sint-petrus-banden/

Tevredenheidsonderzoeken

Om in beeld te krijgen hoe ouders en kinderen naar de kwaliteit van ons onderwijs kijken, worden tevredenheidsonderzoeken ingezet. 

Bij de ouders is in 2019 een tevredenheidsonderzoek afgenomen met daarin de volgende thema's: leerkracht, onderwijs, sfeer, schoolleiding/directie, voorzieningen, communicatie, algemene ontwikkeling, veiligheid op school, identiteit en gepersonaliseerd leren. Daaruit kwam naar voren dat ouders tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Identiteit kwam met een 7.5 als aandachtspunt uit het onderzoek. Ouders geven aan dat deze niet goed (genoeg) is uitgelegd. Dit hebben we meegenomen in het huidige koersplan.

Ook bij de kinderen is in 2019 een tevredenheidsonderzoek afgenomen met daarin de volgende thema's: leerkracht, sociale veiligheid, voorzieningen, onderwijs, gepersonaliseerd leren en praktische vaardigheden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de kinderen tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Leren hoe je het beste kunt leren kwam met een 7.7 als aandachtspunt uit het onderzoek. Dit hebben we meegenomen in het huidige koersplan.

Ouderbetrokkenheid

Naast de tevredenheidsonderzoeken worden ouders ook op andere manieren betrokken bij het zicht houden op de onderwijskwaliteit.

Onze school heeft een oudervereniging (OV). De leden van de oudervereniging zijn een aanspreekpunt voor de school en de ouders. Zij richten zich op met name op praktische zaken zoals het mede organiseren van allerlei activiteiten op school. Daarnaast organiseren ze met school tweejaarlijks 

bijeenkomsten met een ouderpanel en een leerlingenpanel. 

Het ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een willekeurig samengestelde groep ouders. In een open gesprek tussen de directie en een groep van 25-30 ouders kan een veelheid aan onderwerpen en vragen aan bod komen zoals veiligheid op school, ouderhulp, identiteit.

Wij hopen met het ouderpanel te bereiken, dat de betrokkenheid van ouders bij de school wordt vergroot en de kwaliteit van ons onderwijs mede hierdoor verbetert. Ook is het ouderpanel een middel om keuzes van de school te verhelderen en te peilen wat er onder ouders leeft. 

Naast de oudervereniging hebben we een actieve medezeggenschapsraad (MR).

In de MR hebben ouders en leerkrachten van onze school zitting en praten zij en denken mee over verschillende schoolse en bovenschoolse beleidszaken. Onderwerpen waar de MR mee aan de slag gaat zijn bijvoorbeeld, de formatie, het schoolplan, het taakbeleid, het vakantierooster en het overplaatsingsbeleid. Daarnaast wordt de MR meegenomen in de plannen die de school heeft om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en worden uitgevoerde plannen met hen geëvalueerd. Daarnaast wordt de trend ieder jaar met de MR gedeeld en de ingezette interventies worden toegelicht.

Indien gewenst worden ook de andere ouders betrokken bij de ontwikkelingen van diverse expertisegroepen.

Samenwerking externe partners

We zetten diverse externe partners in zicht te houden op onze kwaliteit en deze te verbeteren.

Het betreft hier:

 • Novilo (meer- en hoogbegaafdheid)

 • Edux (rekenen)

 • Gezinscoach/jeugdconsulent (begeleiding van individuele kinderen)

 • Orthopedagoog SPOV (consultatie)

 • IB platform (IB overleg op bestuursniveau)