Inloggen Social Schools

Klachtenregeling

Inleiding

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout gaan, ook op een school. Soms is dat onopzettelijk, soms is het opzettelijk. 

Kinderen of ouders/verzorgers, die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen hierover een klacht indienen. Wij willen u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand op de school. 

De school is aangesloten bij de Stichting KOMM (Klachten over Machtsmisbruik) en heeft daarmee ook de klachtenregeling van de Stichting overgenomen. 

Het adres van de onafhankelijke klachtencommissie is:

Stichting KOMM,regio Midden/Oost

Contactpersoon is mevr. Mr. M.A.M. Arends-Deurenberg

Postbus 1040

5602 BA Eindhoven

Tel. 06-52638560

Email: m.arends@komm.nl

 

Aard van de klacht

In de klachtenregeling maken wij een onderscheid tussen:

1. Klachten over machtsmisbruik

Hieronder verstaan wij:

  • seksuele intimidatie

  • discriminatie

  • agressie en geweld                                              

  • pesten

2. Overige klachten

De klachten kunnen gaan over:

  • het begeleiden van uw kind

  • de toepassing van een strafmaatregel

  • het beoordelen van uw kind

  • de organisatie van de school

Klachtenregeling " Machtsmisbruik"                                                        
de interne vertrouwenspersoon; IVP

Soms is er sprake van een ernstige klacht die te maken heeft met een vorm van machtsmisbruik, w.o. seksuele intimidatie, agressie, geweld etc. 

Wij vinden het dan belangrijk, dat een dergelijke klacht niet binnen de school behandeld wordt, maar dat daarvoor onafhankelijke deskundigen worden ingeschakeld. De klachtenregeling van de Stichting KOMM voorziet daarin. 

Wanneer u een klacht heeft over machtsmisbruik kunt u daarvoor in eerste instantie terecht bij de interne vertrouwenspersonen voor onze school,  Nathalie Op het Veld of Inge Driessen. 

De interne vertrouwenspersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u bekijken wat er moet gebeuren. De interne vertrouwenspersoon gaat niet zelf aan de slag met uw klacht, maar kijkt samen met U wat de verdere stappen zouden kunnen zijn.

de externe vertrouwenspersoon

Als er op een school sprake is van agressie, geweld, pesten of seksuele intimidatie kan een externe vertrouwenspersoon van de GGD worden ingeschakeld.  Deze externe vertrouwenspersoon zorgt dat er voldoende informatie boven tafel komt en voorziet daarna de betrokkenen, zowel jongere, ouder of leerkracht van advies of ondersteunt deze op een andere manier. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen en medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Meer weten?

Neem contact op met de GGD Limburg-Noord, afdeling jeugdgezondheidszorg en vraag naar de externe vertrouwenspersonen.

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Mevrouw A. ten Doeschate

Mevrouw M. Klaassen

Mevrouw L. Kempen

Te bereiken via secretariaat JGZ telefoonnummer 088-1191111.

 
Klachtenregeling "Overige klachten"

Wij gaan er vanuit, dat u met een klacht in eerste instantie naar de direct betrokkene gaat, bijvoorbeeld de groepsleraar van uw kind. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u met uw klacht bij de directie van de school terecht. 

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de school uw klacht behandelt, dan kunt u het bestuur van onze school hierover inlichten. Namens het bestuur zal de algemeen directeur, Marcel Reulen, samen met u zoeken naar een bevredigende oplossing. 

Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan wordt de klacht voorgelegd aan een klachtencommissie.

De commissie zal naar uw verhaal luisteren en naar het verhaal van degene waarover u een klacht heeft. Uiteindelijk zal de commissie een voorstel doen om tot een oplossing te komen van het conflict. 

Het bestuur van de school neemt uiteindelijk op basis van dit advies een besluit. 

de klachtencommissie                                       

Mocht u een officiële klacht willen indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM. De commissie bestaat uit drie leden, die deskundig zijn op het gebied van machtsmisbruik, onderwijs en recht, t.w. een jurist en twee gedragsdeskundigen. De klachtencommissie zal u, de aangeklaagde en mogelijke getuigen uitnodigen voor een hoorzitting. Als het wenselijk is om jonge kinderen te horen zullen de gedragsdeskundigen het kind interviewen en hiervan video-opnamen maken. 

Wanneer de commissie haar onderzoek heeft afgerond, doet zij een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt het bestuur van de school geadviseerd over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist uiteindelijk wat zij met dat advies doet. Als het advies niet opgevolgd wordt, dient het bestuur dit uitvoerig toe te lichten. 

Indien wenselijk kan de (ambtenaren-)rechter vaststellen of het besluit van het bestuur juist is.

Het adres van de onafhankelijke klachtencommissie is:

Stichting KOMM,regio Midden/Oost

Contactpersoon is mevr. Mr. M.A.M. Arends-Deurenberg

Postbus 1040

5602 BA Eindhoven

Tel. 06-52638560

Email: m.arends@komm.nl