Inloggen Social Schools

Privacywet AVG

Op 25 mei 2018 jl. is de nieuwe privacywetgeving ingetreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het komt er op neer dat we nog zorgvuldiger met gegevens van leerlingen, personeel en derden om moeten gaan en daar de nodige maatregelen voor treffen. Bij SPOVenray is er achter de schermen al hard gewerkt om beleidsmatig alles in orde te maken. Er is een informatiebeveiliging en privacy-beleid (IBP) opgesteld met de daarbij horende protocollen en instrumenten. Daarnaast zijn er ook diverse risicoanalyses uitgevoerd om de zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen van onze organisatie. 

De komende periode (juni - december 2018) gaan we benutten om medewerkers goed te informeren en ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe beleid. Er worden informatiebijeenkomsten verzorgd voor directeuren, leerkrachten, ICT'ers en Onderwijsondersteunend personeel op de scholen. Tevens is er een manager IBP, (Informatie Beveiliging en Privacy) aangesteld (Stijn Hendriks) die beleid up-to-date houdt en SPOV begeleid in de implementatie van de AVG in de praktijk. We realiseren ons dat de AVG een verandering van denken en gedrag vraagt, ook van ouders. We willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van uw kind(eren) en onze medewerkers, daarom zult u in de toekomst geregeld gevraagd worden om toestemming te verlenen voor het gebruiken en/of delen van persoonsgegevens van uw kind(eren) voor. Wij rekenen op uw begrip en medewerking hierin, maar respecteren ten allen tijde uw keuze.

Voor meer informatie en concrete invulling van het privacy beleid van SPOVenray op de scholen, verwijzen wij u naar de website van SPOVenray. www.spovenray.nl 

Op de website van SPOV en onze school staan de volgende protocollen:

-Privacy regelement SPOVenray

-Privacy verklaring voor schoolgegevens van leerlingen

-Responsible disclosure voor medewerkers en leerlingen

-Gebruik beeldmateriaal van leerlingen en foto’s maken door ouders op school.

 

Foto’s maken op school

De school wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school tijdens activiteiten kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar ouders over fotograferen tijdens een schoolactiviteit. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kunnen wij als school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol.  Als er beeldmateriaal door ouders gedeeld wordt via sociale media, is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. Wij vragen alle ouders om hierin terughoudend te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. 

Foto’s die door leerkrachten gemaakt zijn, worden alleen op het Ouderportaal binnen de eigen groep gedeeld of in MijnRapportfolio. Hiervoor is toestemming gevraagd aan de ouders.