Inloggen Social Schools

Verlof

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Hiernaast staan de richtlijnen die we op bij het aanvragen van verlof hanteren.

Verlof voor bezoek aan huisarts, orthodontist, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leraar. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd.

Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 7 en 8.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

Dit verlof meldt u schriftelijk bij de directeur, zodat hij de afwezigheid van uw kind kan verantwoorden aan inspectie of leerplichtwetambtenaar. Voor bedoeld verlof krijgt u in de meeste gevallen toestemming.

Verlof voor vakantie

Hiervoor kan alleen in uitzonderlijke situaties toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor dient een schriftelijke accountantsverklaring te zijn, met een mondelinge toelichting, ingediend te worden bij de directeur ruim voor aanvang (circa 6 weken) van het gevraagde verlof.

De verlofregeling is als volgt:

  • De eerste 2 lesweken van een schooljaar mag geen verlof worden gegeven.

  • Het verlof mag voor ten hoogste 2 weken per schooljaar worden gegeven.

  • Als in een schooljaar al een verlof van enkele dagen is verleend dan mag geen tweede verlof worden toegekend.

  • Vakantieverlof mag slechts dan worden verleend, wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het onmogelijk is tijdens de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan.

Mocht er sprake zijn van verzuim dan is de directie op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de leerplichtwet ambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar hebt tegen het besluit van de directie dan wel de leerplichtwet ambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van Staten.

  • Indien een kind ongeoorloofd en/of niet afgemeld afwezig is, stelt de groepsleraar bij aanvang van de schooltijd de directeur hiervan in kennis.

  • Een werknemer van school neemt binnen 15 minuten na aanvang van de schooltijd contact op met de ouders of verzorgers.

  • Bij geregelde afwezigheid van een kind worden de ouders hier door de directeur over benaderd. 

  • Als dit geen of onvoldoende effect heeft, nodigt de directeur de ouders uit voor een gesprek.

De lessen starten om 8.30u.