Inloggen Social Schools

Toelatingsbeleid basisschool Petrus' Banden

Toelatingsbeleid leerlingen basisschool Petrus’Banden, schooljaar 2024-2025

Context van beleid

Binnen de stichting SPO Venray lopen meerdere scholen tegen de grenzen van de beschikbare ruimte in hun gebouwen aan. Het beperkt aantal beschikbare lokalen en de begrenzing van het leerlingenaantal per groep, betekent dat de Stichting toelatingsbeleid heeft ontwikkeld om zo goed mogelijk recht te doen aan de wensen van ouders tot aanmelding en plaatsing van hun kind op de school van de voorkeur, rekening houdend met de begrenzing per school.

Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de instroom, omdat groei op den duur niet meer opgevangen kan worden in het eigen gebouw van een school.

Onderwijs op een dislocatie, mogelijk buiten de wijk, is voor meerdere betrokkenen en om diverse redenen geen gewenste optie.

Algemene uitgangspunten voor de scholen van Stichting SPOVenray.

  • In principe staan de scholen van de Stichting SPOVenray open voor alle leerlingen;

  • De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen op een school;

  • In het toelatingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen:

*Aanmelding van de leerling: de aanvraag tot een toelating

*Toelating en inschrijving van de leerling: een beslissing van het bevoegd gezag, de stichting SPO Venray, waardoor het recht ontstaat om als leerling op de leerlingenlijst te worden ingeschreven.

*Plaatsing van de leerling: de feitelijke plaatsing van de leerling in een bepaalde groep, waardoor het kind de gelegenheid krijgt onderwijs te volgen.

  • Het bestuur heeft zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs; als kinderen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte worden aangemeld, zal na beoordeling van beschikbare plaatsen beoordeeld worden of het kind mede gelet op het ondersteuningsprofiel van de school, als leerling kan worden toegelaten. Wanneer dit  niet het geval is, dan draagt Stichting SPOVenray er in overleg met ouders en met inachtneming van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen ervoor zorg dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.

Er kan een limiet gesteld worden aan het aantal aan te nemen leerlingen op een school;

  • Het toelatingsbeleid leerlingen wordt door de schooldirecteur aan de MR van de school ter advisering voorgelegd;

  • Op basis van het (goedgekeurde) toelatingsbeleid, beslist de directeur van de school omtrent de toelating van een leerling.

Uitgangspunten voor basisschool Petrus’ Banden

 Na het beleid ter advies aan de MR te hebben voorgelegd, is besloten een toelatingsbeleid te formuleren. De effecten van het toelatingsbeleid zullen jaarlijks worden gemonitord en geëvalueerd, waarna wordt besloten of het beleid voor het volgende schooljaar wordt voortgezet.

Basisschool Petrus’ Banden

1. De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen.

2. Toelatingsbeleid betreft 4-jarigen én zij-instromers vanaf groep 2.

3. In het geval van een overschrijving wordt dit toelatingsbeleid ingezet. Als peildatum voor de uitvoering hiervan geldt: 1 maart 2024, waarbij de aanmelding uiterlijk 9 februari 2024 dient te zijn geschied. In de gesprekken met de ouders van de aangemelde leerlingen die in schooljaar 2024-2025 vier jaar worden, wordt dit toelatingsbeleid indien nodig besproken. 

Op de homepage van de school wordt verwezen naar het toelatingsbeleid van de school en het document van het toelatingsbeleid leerlingen SPOVenray, schooljaar 2024/2025. Dit document is op de website geplaatst.

Aanmeldingen voorafgaand aan de peildatum leiden er gelet op het moment van aanmelding voorafaand aan de peildatum niet toe dat er voorrang voor toelating/plaatsing van leerlingen bestaat.

4. Kinderen kunnen op één school van Stichting SPOVenray aangemeld worden (zie aanmeldformulier van Spovenray).

5. Naast het toelatingsbeleid leerlingen geldt voor alle aangemelde leerlingen dat basisschool Petrus’ Banden vóór definitieve toelating, inschrijving en plaatsing bekijkt of zij aan de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen kan voldoen. In dit verband is het Bestuurs- en Ondersteuningsprofiel mede bepalend voor de beoordeling van de toelating, inschrijving en plaatsing van de leerling op de school.

6. Voor de wijk / buurt beschrijvingen worden de benamingen gehanteerd die de gemeente in haar wijkoverzicht van Venray gebruikt, zie bijlage. In het toelatingsbeleid worden de wijken Brukske, Veltum en de Landweert niet opgesplitst in deelwijken.

Toelatingsbeleid

1. Aantal plaatsbare leerlingen per schooljaar bedraagt 30 leerlingen per leerjaar / groep. De schooldirectie kan besluiten hiervan af te wijken (zowel naar boven én naar beneden) indien een specifieke situatie hierom vraagt.

2. Beleid zij-instromers

Indien de maximale capaciteit nog niet is bereikt, worden zij-instromers lopende een schooljaar op volgorde van instroomdatum geplaatst. Bij gelijktijdige instroom en overschrijding van de maximale capaciteit geldt het toelatingsbeleid 4-jarigen.

Toelatingbeleid Petrus’ Banden School 2024-2025

3. Beleid 4-jarigen (jongste kleuters)

- Basisschool Petrus’ Banden heeft vijf groepen 1-2. Het aantal te plaatsen leerlingen in de groepen 1-2, wordt afgestemd op de maximale groepsgrootte van 2 x 30 leerlingen in de groepen 1-2 en in de uiteindelijke groepen 3. Bij overschrijding van het bepaalde aantal van 30 leerlingen per (reguliere)groep, geldt de volgende rangorde van inschrijving:

1. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten.

2. Kinderen uit de Oranjebuurt, de Burggraaf en het Centrum.

3. Kinderen uit de Brabander, Annahaeghe, Vlakwater, Noord-West, Smakterheide en Maasheseweg met aangrenzende straten.

4. Kinderen uit de Bomenbuurt, Brukske, Antoniusveld en West-Zuid.

5. Kinderen uit West-Midden.

6. Kinderen uit Veltum en Landweert.

7. Kinderen uit de omliggende dorpen.

-Tweelingen doen bij een eventuele loting als één leerling mee. Beide leerlingen worden

zo wel of niet ingeloot.

- Aangemelde leerlingen uit eerdere voorrangsregels worden met voorrang ingeschreven boven de leerlingen uit een daaropvolgende voorrangsregel.

  • Indien de aanmeldingen het aantal van 30 leerlingen per groep overschrijden, wordt bekeken in welke voorrangsregel de overschrijding zit. Er wordt gekeken naar overschrijding in de uiteindelijke groepen 3 en in de huidige groepen 1-2.

  • Aangemelde leerlingen uit daarop volgende voorrangsregels worden niet toegelaten/ingeschreven.

De directie communiceert dit met de ouders.

- Aangemelde leerlingen uit eerdere voorrangsregels worden toegelaten indien, voldaan is aan de  wettelijke vereisten en vervolgens wanneer dit het geval is, ingeschreven.

- Bepaald wordt hoeveel leerlingen in de voorrangsregel met overschrijding geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt in betreffende regel een lotingssysteem toegepast.

  • Afhankelijk van de geboortemaand van het kind wordt hij/zij in groep 0 of 1 aangemeld. Aanmeldingen van augustus tot en met december van een bepaald jaar komen in groep 1. Aanmeldingen van januari tot en met juli van een bepaald jaar komen in groep 0. Het is mogelijk dat er 2 lotingen plaatsvinden. 1 loting voor de aanmeldingen van augustus 2024 tot en met december 2024 en 1 loting in de aanmeldingen van januari 2025 t/m juli 2025.

  • Het bestuur van Spovenray zal de loting uitvoeren en hierover met betrokkenen communiceren.

- Ouders van betreffende kinderen worden over de uitslag van de loting geïnformeerd.

- Ouders van uitgelote kinderen kunnen hun kind aanmelden op een andere school (eventueel een van de andere Spovenray scholen binnen en buiten Venray).

Een toelatingsbeleid inzetten is voor een school geen fijne situatie. Je gunt alle kinderen die aangemeld worden een plaats op school. Helaas is er een grens aan het aantal leerlingen in ons gebouw en het aantal kinderen per groep. Voor de kinderen die wij niet kunnen plaatsen, is er ruimte op de overige Spovenray scholen binnen en buiten Venray.