Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Ouders

Maartje Kateman (voorzitter)

Stijn Borgman

Geertje Verkuilen

Lennie Keijsers-Oomen

Leerkrachten:

Monique Mous

Mandy Swinkels-Manders (secretaris)

Sandra Poels

Bregje Tijssen-Heesbeen

Rol van de MR

Het realiseren van een school waar kinderen graag zijn en personeel met plezier werkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leraren, directie en bestuur. De MR wil hier ook een steentje aan bijdragen. Als er onderwerpen zijn die u graag op school besproken wil hebben, dan kunt u dit via leden van de MR aankaarten. Overigens zijn alle bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad en GMR – tenzij anders vermeld – openbaar. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan staat op de site aangegeven hoe en wanneer u zich aan kunt melden. De vergaderdata staan in de jaarkalender.

In de medezeggenschapsraad van de Petrus’ Bandenschool hebben ouders en leerkrachten zitting en zij praten en denken mee over verschillende schoolse en bovenschoolse beleidszaken. Onderwerpen waar de MR mee aan de slag gaat zijn bijvoorbeeld, de formatie, het schoolplan, het taakbeleid, het vakantierooster en het overplaatsingsbeleid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad adviesbevoegdheid of instemmingsbevoegdheid. Dit is nauwkeurig omschreven in het MR-reglement. In de overkoepelende GMR worden die onderwerpen besproken die voor alle onder het SPOV vallende scholen van belang zijn. 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit acht leden, vier leden worden gekozen uit en door de ouders en vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Leden worden voor een periode van drie jaar gekozen, volgens rooster treden de leden van de MR af en worden eventueel nieuwe verkiezingen uitgeschreven.