Missie en Visie

MISSIE
  
 
  Het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om kinderen te laten leren. Het 
  gaat ons om het kind en zijn toekomst. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan 
  ontwikkelen. Op de Petrus' Bandenschool doen wij dit door ons onderwijs te organiseren volgens de   TOM principes.
 
   
 TOM= Team Onderwijs op maat
 
TOM Onderwijs is een vernieuwing waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan op de meeste scholen. TOM wil deel uitmaken van de tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven. Het haakt in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. TOM speelt zich niet meer af binnen de muren van het eigen klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach in kern- of basisgroepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen." Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. Het team als team voor iedereen daar gaat het om.
 
Tom-onderwijs: een onderwijsvorm die bij deze tijd past
TOM is een verandering en vernieuwing binnen een schoolorganisatie zelf. Een gemotiveerd team in de school zorgt ervoor dat de leerlingen geïnspireerd raken en individuele aandacht krijgen in een onderwijsvorm die bij deze tijd past.
TOM wil dat bereiken door:
 • leren in basisgroepen
 • lesgeven met personeel dat op verschillende manieren kan werken en inzetbaar is.
 • in de school verschillende werkplekken en leerplekken te hebben.
Waarom heeft de Petrus Banden School gekozen voor TOM Onderwijs ?
TOM wil deel uitmaken van de tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven. Het haakt in op eigentijdse ontwikkelingen. Ontwikkelingen als:
 • Ondernemend leren: hierbij krijgen leerlingen zelf verantwoordelijkheid. Meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerontwikkeling. Daardoor verandert de rol van de leerkrachten. Zij bieden de leerstof gedeeltelijk specifiek aan maar daarnaast begeleiden en sturen zij het kind binnen zijn of haar eigen leerproces.
 • Een veranderde samenleving: mensen veranderen in deze tijd vaker van baan, kennis op allerlei gebieden vernieuwt zich in een hoog tempo en alles moet en gaat sneller en duurt korter.
 • Grotere verschillen op school: steeds meer kinderen hebben speciale leer - en onderwijs behoeften waar op school in samenwerking en overleg met de ouders een passende aanpak voor aangeboden moet worden.
 
TOM pijlers en schil
TOM blijft niet beperkt tot een paar enthousiaste leerkrachten binnen onze school en speelt zich niet meer af binnen de muren van een klaslokaal.
TOM bestrijkt onze hele school, oftewel de pijlers van TOM.
 
 
De pijlers van TOM onderwijs op de Petrus Banden School
 • Het personeel.
 • De organisatie van het onderwijs.
 • De leeromgeving.
TOM kan pas gerealiseerd worden als de randvoorwaarden eromheen goed zijn. Die worden de schil genoemd.
 
De schil van het TOM onderwijs op onze school
 • de schoolcultuur.
 • het leidinggeven.
 • de communicatie.
 • de financiën.

DE PIJLERS

Pijler 1  Personeel
In het TOM onderwijs is de leerkracht meer en meer een begeleider.
In het TOM onderwijs is de leerkracht meer en meer een begeleider, die als coach en mentor optreedt. Daarbij heeft de leerkracht binnen onze school meerdere functies. De leerkracht met de "eigen" klas is een teamworker." Mijn" klas heeft plaatsgemaakt voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. Het team als team voor iedereen daar gaat het om.

Pijler 2  De organisatie
Ons TOM onderwijs werkt klassen doorbrekend  in  basisgroepen
Ons lesgeven is anders georganiseerd. Het onderwijs wordt afgestemd op de leerbehoeften van onze kinderen. TOM werkt  klassen doorbrekend maar wel met basisgroepen. Naast vaste leergroepen zijn er wisselende leergroepen. De rol van de leerling is nu zelf actief te zijn. Zelf betekenisvol actief leren. De leerling geeft aan waar zijn behoeften en interesses naar uitgaan. De leerkracht begeleidt en stuurt hem daarbij.

Pijler 3  De leeromgeving
Bij het TOM onderwijs wordt gestreefd naar de toepassing van meervoudige intelligentie leerstijlen
De leeromgeving van onze school heeft een krachtige uitstraling , waarbij meerdere methoden en andere materialen gebruikt kunnen worden. Het gebruik van de computer en andere ICT middelen wordt anders en de inrichting van gebouw bestaat niet meer alleen uit lokalen.
We streven naar de toepassing van meervoudige intelligentie leerstijlen. Dat wil zeggen, dat er vanuit wordt gegaan dat ieder kind over acht verschillende intelligenties beschikt. De ene intelligentie zal bij de één meer ontwikkeld zijn dan een andere. Datzelfde geldt weer voor een andere intelligentie bij een ander persoon. Om iedereen de kans te geven zijn eigen intelligentiemogelijkheden te ontwikkelen zijn er op school meerdere methodes en gevarieerde materialen beschikbaar , die ook buiten het lokaal bereikbaar zijn. Hiervoor zijn binnen het gebouw leer-en werkplekken gecreëerd. Onze school is een flexibel gebouw. ICT middelen worden ingezet als verwerkingsmiddel maar ook als informatiebron en communicatiemiddel.


De voorwaarden om TOM onderwijs te realiseren
De drie bovengenoemde pijlers kunnen niet gerealiseerd worden zonder de zogenaamde schil.
Waar draait het om?
 
De schoolcultuur
De schoolcultuur op de Petrus Banden School is een open cultuur.  Een cultuur die gericht is op samenwerking, waarin onze leerkrachten niet werkzaam zijn op een eigen eilandje.
 
Het leidinggeven
Het management van onze school heeft een begeleidende  en coachende attitude met een open blik naar buiten.
 
De communicatie
Communicatie met alle betrokkenen is voor ons van wezenlijk belang. Onze hele schoolorganisatie heeft een open houding naar de omgeving.  We verwachten van leerkrachten en directie dat we samen met onze ouders samen verantwoordelijk zijn voor onze kinderen op school.
 
De financiën
Het schoolbudget wordt op maat aangewend voor professionalisering van het personeel binnen de ontwikkeling van het TOM onderwijs

 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351